top of page

BÆREKRAFT

Vi vurderer prosjektet og selskapet kontinuerlig opp mot EUs Taksonomi. Prosjektet har positive miljøeffekter, spesielt målt mot miljømål 1 og miljømål 4. Vi vurderer også de andre miljømålene under taksonomien etter "do not significant harm" kriteriene, og vi har ingen negativ påvirkning.

Miljømål 1: Begrensning av klimaendringer 
Prosjektet bidrar til teknologi og løsninger som gir betydelig reduserte klimagassutslipp innen avfallshåndtering. Aktuell aktivitet i Taksonomien er 5.9 «Material recovery from non-hazardous waste». 


Miljømål 4: Omstilling til en sirkulær økonomi
Prosjektet bidrar til å unngå eller redusere avfall ved å minimere forbrenning av avfall og unngå deponering av avfall. Aktiviteten vi faller under er 11.7 «Sorting and material recovery of non-hazardous waste». 

 

Miljømål 3: Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser 
Prosjektet påvirker også miljømål 3 positivt, gjennom løsninger som bidrar til å redusere vannforbruk og hindre forurensning. 

Vi arbeider også for FNs bærekraftsmål:

bottom of page